Print your online gift card or purchase one in-person today!

Pueraria Clear Sinus

$28.00

Evergreen 

Disperses Wind heat, opens Nasal orifices

Ge Gen, Bai zhi, huang qin, jie geng, Sheng Jiang, shi Gao, xin yi, cang er zi, chuan xiong, Bai Shao, gan cao, da huang, da zao, gui zhi

 

Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart